Persoonsgegevens die Creativa Schelle vzw verkrijgt, dienen enkel om de goede werking van Creativa Schelle vzw te realiseren. Hieronder beschouwen we: deelname aan lessen, activiteiten, wedstrijden, opleidingen en examens (voor bv. trainers en juryleden), en voor het versturen van informatie rond het voorgaande, inclusief onze nieuwsbrief. Uw gegevens kunnen, al dan niet in een algemene statistiek, doorgegeven worden aan bv. gemeente in kader van subsidieaanvragen. Uw gegevens kunnen ook in onze boekhouding terechtkomen. Informatie met betrekking tot ongevallen worden door onze club uitsluitend gebruikt om door te geven aan Gymfed voor afhandeling door de verzekeraar, en anoniem om na te gaan hoe we ongevallen kunnen vermijden.
Voor deze doeleinden verzamelen we in eerste plaats identificatie- en contactinformatie. In enkele gevallen worden er ook andere gegevens verzameld, bv. gezondheidsgegevens (ongeval, medische fiche voor sportkamp), sporttechnische gegevens (bv. van trainers) …
Deze worden niet meegedeeld aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze taken.
De nodige persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Gymnastiek Federatie Vlaanderen, die de verzekering van onze leden en vrijwilligers afsluit.
Persoonsgegevens worden enkel intern verspreid wanneer nodig voor het uitvoeren van onze taken. Zo krijgen trainers en bestuur toegang tot deze gegevens.

Ieder heeft het recht zijn gegevens op te vragen en te corrigeren, alsook om te verzoeken de gegevens te wissen of bezwaar te maken tegen een verwerking.
Creativa Schelle bewaart uw gegevens maximaal 5 jaar, uitgezonderd informatie welk deel uitmaakt van het archief van Creativa (bv. foto’s en filmmateriaal, wedstrijduitslagen…). Boekhoudkundige items worden bijgehouden gedurende 7 jaar wegens wettelijke verplichtingen.

Tijdens activiteiten van Creativa Schelle vzw of waarop Creativa Schelle vzw vertegenwoordigd is, kan er beeldmateriaal (bv. foto en film) verzameld worden.
Door het inschrijven bij, deelnemen aan of bezoeken van activiteiten van Creativa Schelle vzw, geeft u toestemming aan Creativa Schelle vzw om beeldmateriaal te produceren, te verzamelen en te verspreiden. Deze verspreiding kan gebeuren via verschillende kanalen van Creativa Schelle vzw, zoals de website, het Creativa-krantje en andere media.
Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992 heeft iedereen het recht om het publiceren en gebruiken van beeldmateriaal waarop hij of zijzelf als hoofdonderwerp voorkomt, stop te zetten of te voorkomen. Dit dient schriftelijk aan Creativa Schelle vzw doorgegeven te worden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door Creativa Schelle vzw. U kan ons bereiken per post op: Creativa Schelle vzw, Laarhofstraat 102, 2627 Schelle of per e-mail op info@creativaschelle.be.

Voor meer informatie omtrent de rechten en plichten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zie: www.privacycommission.be

Scroll Top